F.I.B.A. - F.L.B.B.
Mannschaft A
Grengewald Hostert
Mannschaft B
Musel-Pikes
Kategorie
SD
Datum
29.09.2017
Zeit
18.45
1. Schiedsrichter
RICHARTZ Mik.
Spiel Nr.
21013/2017
Ort
oberanven
2. Schiedsrichter
KREIN Lau.
Mannschaft A
Grengewald Hostert
Laufendes Ergebnis
Auszeiten
Mannschaftsfehler pro Viertel
A
B
A
B
A
B
A
B
1. Halbzeit
5
8
1
1
X
2
X
3
X
4
X
2
1
X
2
X
3
X
4
X
2. Halbzeit
5
==
==
3
1
X
2
X
3
X
4
X
4
1
X
2
X
3
X
4
X
Verlängerung
=
=
=
Pass
im
Viertel
Fouls
#
Name des Spielers
Spiel
2
3
Nr.
1
2
3
4
5
Coach
Assistant Coach
Mannschaft B
Musel-Pikes
Auszeiten
Mannschaftsfehler pro Viertel
1. Halbzeit
8
6
1
1
X
2
X
3
X
4
X
2
1
X
2
X
3
X
4
X
2. Halbzeit
5
9
==
3
1
X
2
X
3
X
4
     
4
1
X
2
X
3
X
4
X
Verlängerung
=
=
=
Pass
im
Viertel
Fouls
#
Name des Spielers
Spiel
2
3
Nr.
1
2
3
4
5
Coach
Assistant Coach
Ergebnis:
Viertel
1
A
18
B
14
2
A
14
B
25
Endergebnis
A
66
B
74
Viertel
3
A
15
B
21
4
A
19
B
14
Verlängerung
A
/
B
/
Name der gewinnenden Mannschaft
Musel-Pikes
Anschreiber
Mreches-Kauffmann S./Ass.Laure Kauffmann
Erster Schiedsrichter
Unterschrift ok
Zeitnehmer
Carole Krecke
Schiedsrichter 2A
Unterschrift ok
24"-Zeitnehmer:
Romain Neyens
Schiedsrichter 2B
Unterschrift ok
Bei Problemen oder sonstigen Fragen die DigiBou betreffen: technique@flbb.lu
Spiel beendet um 20:27
Endresultat
Seite 1
Unterschrift ok
Unterschrift ok
24072
HETTING Tessy
4
P
P
P
     
     
24252
GREENHALGH Kacy
6
P
P2
P
P2
P2
24125
RAUSCH Dany
7
     
     
     
     
     
24154
FRANK Lynn(CAP)
8
X
P2
P1
P
     
     
42067
RANSQUIN Charlotte
9
X
P2
P2
     
     
     
24105
PULLINS Morgan Raque
10
P2
P
P2
P
P2
24175
BELVA Julie
11
     
     
     
     
     
24254
KONSBRUCK Lynn
12
X
P2
     
     
     
     
24117
ZIMMERMANN Fee
13
X
P1
P
P
     
     
24081
COLEMAN Cori Sharise
15
P
P2
P2
     
     
                                                                                                                
                                                                                                                
30003
ANAN Majdi
     
     
     
                                                                                                                
54033
SITZ Carole
4
P
P1
P2
     
     
54115
GRUSKOVNJAK Sarah
5
X
P
U2
     
     
     
54068
DIEDERICH Laure
6
X
P
     
     
     
     
54167
MRECHES Laura
7
X
     
     
     
     
     
54140
SCHMIT Cathy(CAP)
8
P2
     
     
     
     
54027
BASTIAN Natalie Mari
9
P2
P
     
     
     
54026
TÖPLER Céline
10
     
     
     
     
     
54019
YOERGER Bridget
11
P1
P1
P2
P2
     
54048
FEHLEN Tina
12
P
P2
P1
P2
     
54055
WOLF Jenna
13
X
P2
P2
     
     
     
54194
PLATTE Myrielle Nad
15
X
P
P
P
     
     
                                                                                                                
54070
DÖRR Dominic
     
     
     
54096
DENTZER Raoul
     
     
     
1
1
41
41
81
81
121
121
2
2
42
42
82
82
122
122
3
3
43
43
83
83
123
123
4
4
44
44
84
84
124
124
5
5
45
45
85
85
125
125
6
6
46
46
86
86
126
126
7
7
47
47
87
87
127
127
8
8
48
48
88
88
128
128
9
9
49
49
89
89
129
129
10
10
50
50
90
90
130
130
11
11
51
51
91
91
131
131
12
12
52
52
92
92
132
132
13
13
53
53
93
93
133
133
14
14
54
54
94
94
134
134
15
15
55
55
95
95
135
135
16
16
56
56
96
96
136
136
17
17
57
57
97
97
137
137
18
18
58
58
98
98
138
138
19
19
59
59
99
99
139
139
20
20
60
60
100
100
140
140
21
21
61
61
101
101
141
141
22
22
62
62
102
102
142
142
23
23
63
63
103
103
143
143
24
24
64
64
104
104
144
144
25
25
65
65
105
105
145
145
26
26
66
66
106
106
146
146
27
27
67
67
107
107
147
147
28
28
68
68
108
108
148
148
29
29
69
69
109
109
149
149
30
30
70
70
110
110
150
150
31
31
71
71
111
111
151
151
32
32
72
72
112
112
152
152
33
33
73
73
113
113
153
153
34
34
74
74
114
114
154
154
35
35
75
75
115
115
155
155
36
36
76
76
116
116
156
156
37
37
77
77
117
117
157
157
38
38
78
78
118
118
158
158
39
39
79
79
119
119
159
159
40
40
80
80
120
120
160
160
10
4
15
4
10
12
10
10
9
10
10
15
11
15
8
▂▂▂
10
6
10
8
▂▂▂
11
8
11
15
8
4
6
11
15
11
4
11
10
▂▂▂
15
4
11
10
8
10
8
9
10
9
▂▂▂
10
11
15
9
11
11
11
6
6
▂▂▂
9
13
9
4
11
4
11
10
9
15
11
6
10
6
10
10
6
▂▂▂
10
15
11
15
15
9
15
9
4
▂▂▂
▂▂▂
4
4
4
9
9
8
▂▂▂
▂▂▂